Buddhist Terma Foundation

Chuyến Du Hành Toàn Cầu của Mật Pháp Thời Luân 2017

Khentrul – Kalachakra flyer

Chuyến Du Hành Toàn Cầu của Mật Pháp Thời Luân 2017,

Toronto, Canada

Lễ Quán Đảnh, Thuyết Giảng và Nhập Thất

với Đại Sư Tôn Quý Khentrul của Dòng Truyền Thừa

Jonang/ Đại Kết Rime

*  Sự Toàn Hảo của An Bình và Hòa Hợp trong Cõi Tối Thắng Shambhala

Thứ Tư, Ngày 14 – Tháng 6 (7:30pm – 9:30pm)

*  Sự Siêu Việt của Đạo Lộ Thời Luân dẫn đến Giác Ngộ

Thứ Năm, Ngày 15 – Tháng 6 (7:30pm – 9:30pm)

*  Làm Thế Nào mà Thời Luân khiến tất cả sự Tu Tập và Hứa Nguyện được Dễ Dàng

Thứ Sáu, Ngày 16 – Tháng 6 (7:30pm – 9:30pm)

* *  Lễ Quán Đảnh Thời Luân

Thứ Bảy và Chủ Nhật, Ngày 17 và 18 – Tháng 6 (10:00pm – 5:00pm)

*  Thuyết Giảng về Pháp Tu Tiên Yếu Thông Thường và Phi Thường của Thời Luân

Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ Ngày 19 đến 23, Tháng 6 (7:30pm – 9:30pm)

* *  Nhập Thất Tu Thời Luân Mật Pháp

Thứ Bảy và Chủ Nhật, Ngày 24 và 25 – Tháng 6 (10:00pm – 7:00pm)

Cơ Sở Mật Tạng Phật Học

*  Địa Điểm: 2 Old English Lane, Markham, Ontario (Không được Đậu Xe trên Đường)

**  Địa Điểm: 40 Shields Court, Unit 101#, Markham

Mạng: www.termafoundation.org  Tùy Hỷ Cúng Dường

Liên Lạc: Jack 1-416- 275-8222 hoặc Canada.btf@gmail.com

Trong năm 2017, Đại Sư Tôn Quý Khentrul sẽ du hành khắp nơi trên thế giới để quảng bá sự an bình và hòa hợp qua một số các pháp hội nhằm giới thiệu đến Phật Tử về một hệ thống tu tập độc đáo tìm được trong Thời Luân Mật Điển. Là một học giả nổi tiếng của dòng truyền thừa Jonang và một bậc thầy của phong trào Đại Kết Rime, Đại Sư Tôn Quý Khentrul Jamphel Lodro đã tu học trong 11 viện Phật Học với 25 vị thầy trước khi trở thành một giáo sĩ Khenpo của Viện Phật Học Dzamthang tại Tây Tạng. Ngài đã được tuyên phong là Bậc Thầy Đại Kết, nghĩa là một vị thầy của mọi dòng truyền thừa. Kiến thức rộng lớn và toàn diện của ngài đưa về Tây Phuơng là một cơ hội hiếm hoi mà chúng ta có thể tham gia tu tập Phật pháp từ một quan điểm bất phân bộ phái và nhận được lời pháp thâm diệu của Tối Thượng Du Già từ một vị thầy của dòng truyền thừa Jonang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *